Terms of Use & Privacy Policy

We urge you to take the time to read and understand the terms of the legal agreement between you and the Vietnam Education Technology Development Company Limited (Vietedutech) as below. By accessing or using any content and images of Enspire Online application on smartphones and tablets (hereinafter referred to as APP), you (the user) acknowledge that you have read, understood and agreed to complying with these terms. If you do not agree with these terms, please do not use the APP. Vietedutech is responsible for ensuring the legality of providing content on the APP to users. All information, images and all content posted on the APP comply with the provisions of law, and in accordance with Vietnamese customs and traditions.

Information Collection and Use

For a better experience, while using the APP, Vietedutech may require user to provide certain personally identifiable information, including but not limited to email address, phone number, postal address. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy. As a security measure, all information will be transmitted using the HTTPS protocol. Passwords are internally one-way encrypted using the latest password hashing algorithm. The APP is published through third-party platforms that may collect information used to identify you. Link to privacy policy of third party service providers used by the app:

Children’s Privacy

The APP is intended to be used by children under 13, under the supervisions of parents. To enable a good user experience, the APP may collect personally identifiable information of children including and limited to nickname and age. These information will be kept and used by Vietedutech only to improve user experience. Vietedutech will not share these information with any third party.

Copyright and Trademark

The APP and all contents of the APP, including but not limited to texts, designs, graphics, interfaces, images, sounds, codes, are copyrighted by Vietedutech or licensed by third parties to Vietedutech. Any content belonging to APP including trademark, trade name, logo of the company or product, product design… are owned by Vietedutech and protected under the Intellectual Property Law. All acts of copying, quoting, modifying, distributing, publishing, cirulating… for commercial purposes in any form without the prior written consent of Vietedutech is a violation of Vietedutech’s rights. Vietedutech reserves the right to request the user to terminate usage and pay for damages (if any).

Vietedutech’s Rights and Responsibilities

Vietedutech reserves the right to change and / or terminate the contents and features of part or all of the APP without prior notice to users. Vietedutech reserves the right to take security measures to protect and prevent unauthorized access or unauthorized modification, disclosure or destruction of infonnation on the APP. When using the APP, informalion will he transmitted via means / devices that are beyond Vietedutech’s control. Accordingly, Vietedutech is not responsible for or related to any delays, failure or interruptions of any data or other information transmitted in connection with the use of the APP. Personal information such as address, email, phone number of the APP user (provided by the user voluntarily in various forms on the APP) may be used internally for the purpose of improving the product. Vietedutech commits not to proactively disclose any information of users to third parties, except in the case of written request of investigating units in accordance with applicable law. At that time, Vietedutech will inform users by means of annoucements via provided e-mail addresses. Vietedutech will not be responsible for any fault or vulnerability in the HTTPS protocol which causes leak of data during transmission. Vietedutech will take any measure possible to protect user data. However, Vietedutech will not be responsible in the event of unauthorized access to user personal information. Vietedutech has no responsibility to indemnify or reward suppliers. You must he aware and ensure that the information and documents you submit are within your use rights. That means Vietedutech will not infringe any rights of third parties. Vietedutech reserves the right to reject some documents you submit without having to provide you with a specific reason.

User Rights and Responsibilities

Users are allowed to use the content that Vietedutech provides via APP. Vietedutech allows users to view and extract infonnation on the APP (print, download, forward) but only for personal and non-commercial use provided that Vietedutech is properly cited as the copyright owner. You ensure to abide by laws and regulations relating to Vietedutech’s use of APP; Do not interfere, affect the use of APP of other users; Do not interfere with the operation and management of Vietedutech website. You acknowledge and accept that Vietedutech and / or its subsidiaries / affiliates / employees are not responsible for any loss, damage or expense arising from any decision regarding your use of any information on the APP for any reason.

General Provisions

Terms of use are governed by the laws of Vietnam. A term of use disabled by a court of competent jurisdiction will not affect the validity of the remaining terms. Vietedutech always welcome your comments / suggestions about APP content. If there is a part of the APP that you think has shown signs of copyright infringernent by a third party, please send information to info@enspire.vn. This notice and all terms of use constitute the entire agreement between Vietedutech and you regarding the use of information on the APP. Vietedutech may adjust this notice at any time by updating it. You should regularly visit the website to monitor these binding rules when using.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

This privacy policy was last updated on May 17, 2023

Chính sách & Thỏa thuận dịch vụ

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Vietedutech) như dưới đây. Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của ứng dụng Enspire Online trên điện thoại thông minh (gọi tắt là APP), bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử APP. Vietedutech chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên APP đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên APP tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng APP, Vietedutech có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu chính. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Là một biện pháp bảo mật, tất cả thông tin sẽ được truyền bằng giao thức HTTPS. Mật khẩu được mã hóa nội bộ một chiều bằng thuật toán băm mật khẩu mới nhất. APP được xuất bản thông qua các nền tảng của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn. Chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được APP sử dụng:

Quyền riêng tư của trẻ em

APP dự định sẽ được sử dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi, dưới sự giám sát của cha mẹ. Để cho phép trải nghiệm người dùng tốt, APP có thể thu thập thông tin cá nhân của trẻ em bao gồm và giới hạn biệt danh và tuổi. Những thông tin này sẽ được Vietedutech lưu giữ và sử dụng chỉ để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vietedutech sẽ không chia sẻ những thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

Bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của Vietedutech đối với các đối tượng thể hiện trên APP. APP và tất cả nội dung của APP, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, âm thanh, mã code đều thuộc bản quyền của Vietedutech hoặc bên thứ ba cấp phép cho Vietedutech. Bất kỳ nội dung nào thuộc APP bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Vietedutech và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Vietedutech là xâm phạm quyền của Vietedutech. Vietedutech có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Quyền và trách nhiệm của Vietedutech

Vietedutech có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ APP mà không cần thông báo trước với người sử dụng. Vietedutech có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên APP. Khi sử dụng APP, thông tin sẽ được truyền qua các phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Vietedutech. Theo đó, Vietedutech không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của APP. Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng APP (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên APP) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Vietedutech. Vietedutech cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Vietedutech sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền Internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Vietedutech không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên APP đều không được xem là thông tin mật, Vietedutech được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Vietedutech được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên APP cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Vietedutech không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp. Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Vietedutech sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba. Vietedutech có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng được phép sử dụng những nội dung mà Vietedutech cung cấp thông qua APP. Vietedutech cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên APP (in, tải, chuyển tiếp…) nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn về bản quyền của công ty Vietedutech. Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng APP của Vietedutech; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng APP của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Vietedutech. Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Vietedutech và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc/nhân viên Vietedutech không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên APP với bất kỳ nguyên nhân gì.

Quy định chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. Vietedutech luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung APP. Nếu có một phần nào đó của APP mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin tới info@enspire.edu.vn. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Vietedutech và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên APP. Vietedutech có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website enspire.vn. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Về việc cập nhật chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Bản chính sách bảo mật và thỏa thuận dịch vụ này được cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 5 năm 2023.